University of Alabama, Birmingham

アラバマ大学バーミンガム校

アラバマ州休学留学・1年留学大学・カレッジ進学大学キャンパスで語学留学大学院進学

"アラバマ大学バーミンガム校"の特徴

学校のポイント

  1. 学生サービスが手厚い!
  2. 授業の質、カリキュラムで学生満足度95%超を維持しています
  3. 大学院進学ブログラムではTOEFLやGMATなしでも大学院進学準備が可能!